PRINCIPPROGRAM FOR DEN DANSKE EUROPABEVÆGELSE

Europabevægelsens vision

Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et stadigt stærkere samarbejde mellem de europæiske befolkninger. Målsætningen er at danne et mere integreret demokratisk Europa. Samarbejdet mellem landene skal bygge på respekt for de enkelte landes nationale identitet og politiske traditioner.

Europabevægelsen mener, at Den Europæiske Union (EU) udgør den vigtigste ramme for et tættere europæisk samarbejde. Desuden spiller Europarådet en vigtig rolle i udviklingen af demokrati og menneskerettigheder i Europa. Koordinationen af de to organisationers arbejde må sikres, for eksempel inden for menneskerettighedsområdet. Europabevægelsen ønsker et europæisk charter, der giver de demokratiske regler for EU’s opbygning, formål og ansvarsområder og som fastlægger og klargør adgangskravene for nye lande.

EU skal bygge på en arbejdsdeling for lovgivende, udøvende og dømmende myndigheder på flere selvstændige niveauer, der afbalancerer hinanden. Forholdet mellem EU og stater, regioner og andre lokale myndigheder skal bygge på nærhedsprincippet (subsidiaritetsprincippet).

Muligheder, udfordringer og løsninger

Verdens lande bliver mere og mere afhængige af hinanden. Begivenheder i et enkelt land kan hurtigt forplante sig kloden over. Konsekvenserne af en regional konflikt, en national økonomisk krise, en teknologisk landevinding eller en miljøkatastrofe stopper ikke ved landegrænser. Endvidere mærkes konsekvenserne inden for en stadig kortere tidshorisont. I en sådan sammenhæng er det ikke tilstrækkeligt blot at forholde sig til udviklingen i et nationalt perspektiv.

Det er af værdi for det enkelte menneske i dagligdagen, under uddannelsen og i sit arbejdsmæssige, politiske, sociale og kulturelle virke at få inspiration og udsyn ved kontakt med mennesker fra andre kulturer. På samme måde er det en forudsætning for Danmarks fortsatte udvikling som levende kultursamfund og politisk aktør, at vi engagerer os i det internationale samfund. Vores muligheder for at påvirke vore fremtidige levevilkår afhænger af dette engagement. Et tæt forpligtende samarbejde omkring et værdifællesskab mellem Europas stater er afgørende for at fastholde fred, økonomisk velstand og udvikling såvel i Europa som uden for Europa.

Det europæiske værdifællesskab

Det er afgørende, at EU er baseret på følgende hovedprincipper, som efter Europabevægelsens opfattelse udgør det europæiske værdifællesskab: demokrati, mangfoldighed, menneskerettigheder, retssamfund og en socialt balanceret markedsøkonomi.

Demokrati

Demokratiet i EU skal bygge på det repræsentative demokrati, gennemsigtighed og på nærhedsprincippet. Den enkelte borgers og organisationers mulighed for demokratisk deltagelse og for at øve indflydelse på lovgivningen skal fastholdes og endda udbygges. Der skal også være større åbenhed i den politiske proces.

Mangfoldighed

EU består af lande, der alle har en lang historie bag sig. Respekten for de forskellige landes kultur, sprog, religion, traditioner og identitet er et afgørende fundament for samarbejdet. Vi skal ikke arbejde hen imod at blive ens, men derimod samarbejde om at finde fælles løsninger, som kan fungere på tværs af kulturelle og nationale forskelle. Forskelligheden er EU’s styrke. Det er i mangfoldigheden og pluralismen, at EU finder dynamikken og inspirationen til en fælles, fremadrettet og langsigtet indsats. Mediernes mangfoldighed er i denne sammenhæng væsentlig.

Menneskerettigheder

De universelle menneskerettigheder indebærer en beskyttelse af de politiske, civile, økonomiske, kulturelle og sociale rettigheder. Respekten for de universelle menneskerettigheder er en forudsætning for et værdigt menneskeliv. Europa er og bør fortsat være et arnested for menneskerettighederne. EU og Europarådet har derfor en særlig forpligtigelse til at arbejde for menneskerettighedernes stadige udvikling og udbredelse – på og uden for det europæiske kontinent. For at fastslå at beskyttelsen af menneskerettighederne er et fælles anliggende, skal et europæisk menneskerettighedscharter være en grundsten i EU’s videre udvikling.

Retssamfund

Alle EU’s borgere skal sikres ligelig og uhindret adgang til et kompetent, upartisk og uafhængigt retsvæsen. Den enkeltes rettigheder over for EU, stater, regioner og lokale myndigheder skal være absolutte, almene og uafhængige af individets position og ressourcer.

Socialt balanceret markedsøkonomi

EU har udviklet en særlig samfundsmodel, nemlig en socialt balanceret markedsøkonomi. Europabevægelsen støtter denne model. En socialt balanceret markedsøkonomi sikrer økonomisk vækst og social stabilitet, fordi den kombinerer markedsøkonomi med et ansvar for de svageste i samfundet og et sikkerhedsnet for alle.

Danmarks rolle i EU

Europabevægelsen mener, at det er af afgørende betydning for Danmark, at vi deltager helt og fuldt i EU-samarbejdet. Danmark skal i dette samarbejde arbejde aktivt for at fremme principperne i det europæiske værdifællesskab, både over for nuværende og kommende medlemslande samt som led i en fælles europæisk indsats over for ikke-EU lande.

EU’s rolle i verden

Europabevægelsen mener, at EU i sit samarbejde med resten af verden skal arbejde for at styrke de fælles europæiske værdier. EU skal gå foran og medvirke til at få skabt en mere retfærdig verdensorden, hvor det enkelte menneskes levevilkår og udfoldelsesmuligheder hele tiden er i fokus og forbedres. Det betyder, at EU også skal påtage sig et forpligtende samarbejde for en politisk, økonomisk og social udvikling i verdens fattigste lande, der samtidig tager hensyn til miljøet. Kun et EU, der evner at optræde som en jævnbyrdig og dynamisk aktør, vil være i stand til at fastholde og styrke Europas positive økonomiske, politiske og kulturelle rolle i verden.

Download Europabevægelsens principprogram.